ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา  
 
 
 
 
 สำนักปลัด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 
 
 
 โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 โครงสร้างข้อมูลผู้บริหารข้าราชการฝ่ายการเมืององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
 โครงสร้างข้อมูลผู้บริหารข้าราชการฝ่ายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
 แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
  ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
  ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้่จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  100.28.2.72    
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567
 
 
ภาพกิจกรรม
______________________________________________________________________________________________
กิจกรรมส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ครั้งที่ 2
[29-03-2024]   กิจกรรมส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ครั้งที่ 2 
 ประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
[21-03-2024]   ประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา 
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำตำบลทุ่งกุลา
[21-03-2024]   โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำตำบลทุ่งกุลา 
กิจกรรม  “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”
[20-03-2024]   กิจกรรม “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” 
โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
[18-03-2024]   โครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 
กิจกรรมส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนางโพ๊ะ สมานมิตร บ้านปอหมัน ม.2
[08-03-2024]   กิจกรรมส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ บ้านนางโพ๊ะ สมานมิตร บ้านปอหมัน ม.2 
กิจกรรมส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ครั้งที่ 1
[05-03-2024]   กิจกรรมส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ครั้งที่ 1 
โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่รการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
[09-02-2024]   โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่รการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา 
กิจกรรม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ทุ่งกุลา
[30-01-2024]   กิจกรรม RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.ทุ่งกุลา 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “ทุ่งกุลาคัพ” ประจำปีงบประมาณ 2567
[29-01-2024]   โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด “ทุ่งกุลาคัพ” ประจำปีงบประมาณ 2567 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
[26-01-2024]   โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
โครงการ 1 ตำบล 1 ทุ่งปอเทือง
[26-12-2023]   โครงการ 1 ตำบล 1 ทุ่งปอเทือง 
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะตำบลทุ่งกุลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[22-08-2023]   โครงการส่งเสริมการจัดการขยะตำบลทุ่งกุลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลทุ่งกุลา ประจำปีงบประมาณ 2566
[18-08-2023]   โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตำบลทุ่งกุลา ประจำปีงบประมาณ 2566  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[27-07-2023]   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566
[25-07-2023]   โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 
โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ อาหารปลอดภัยตำบลทุ่งกุลา
[30-06-2023]   โครงการ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ อาหารปลอดภัยตำบลทุ่งกุลา  
โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[26-06-2023]   โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[23-06-2023]   โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติไทย พ.ศ.2566 วันที่ 2 มิถุนายน 2566
[02-06-2023]   โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติไทย พ.ศ.2566 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 
โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด
[22-05-2023]   โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านภัยยาเสพติด "ทุ่งกุลาคัพ" ประจำปี 2566  
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566
[24-04-2023]   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[07-04-2023]   โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์
[02-04-2023]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์  
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566
[24-03-2023]   โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[17-03-2023]   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566
[28-02-2023]   โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566  
โครงการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลทุ่งกุลา
[24-02-2023]   โครงการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลทุ่งกุลา 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566
[23-02-2023]   โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566  
โครงการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566
[03-02-2023]   โครงการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566
[14-01-2023]   โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรม 1 ตำบล 1 ทุ่งปอเทือง ประจำปีงบประมาณ 2566
[13-01-2023]   กิจกรรม 1 ตำบล 1 ทุ่งปอเทือง ประจำปีงบประมาณ 2566  
ทดสอบ
[18-11-2022]   ทดสอบ 
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
[18-11-2022]   กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 
กิจกรรมมอบเสื้อชูชีพ​ ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจาก(อุทกภัย)​ ณ ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) บ้านตาฮะ หมู่ที่ 8 , บ้านตาแอก หมู่ที่ 9 และบ้านเรียงพนม หมู่ที่ 10
[12-10-2022]   กิจกรรมมอบเสื้อชูชีพ​ ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจาก(อุทกภัย)​ ณ ศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) บ้านตาฮะ หมู่ที่ 8 , บ้านตาแอก หมู่ที่ 9 และบ้านเรียงพนม หมู่ที่ 10  
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565
[13-06-2022]   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565  
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565
[20-05-2022]   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร 0-4455-8627

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.