ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา  
 
 
 
 สำนักปลัด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 
 
 
 โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 โครงสร้างข้อมูลผู้บริหารข้าราชการฝ่ายการเมืององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
 โครงสร้างข้อมูลผู้บริหารข้าราชการฝ่ายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
 แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
  ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
  ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้่จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  44.211.117.197    
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลทุ่งกุลา ประจำปีงบประมาณ 2567  doc120240429162631.pdf   05-04-2567  3  
2   มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้  doc120240429091347.pdf   29-03-2567  5  2
3   มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ครั้งที่ 1    05-03-2567  6  
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  doc120240227130212.pdf doc320240227130755.pdf   27-02-2567  14  9
5   ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120240227125932.jpg doc220240227125932.jpg   14-02-2567  15  4
6   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2567  doc120240130140613.jpg doc220240130140613.jpg   05-01-2567  20  1
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2566  doc120240108115515.pdf   14-12-2566  23  4
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  doc120231011145217.pdf   09-10-2566  52  2
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  doc120231005141119.pdf   05-10-2566  38  3
10   โรคพิษสุนัขบ้า ภัยใกล้ตัวจากสัตย์เลี้ยงแสนรัก  doc120231005141009.9 doc220231005141009.5x1ม (2) doc320231005141009.jpg   05-10-2566  69  1
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและวันประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการ  doc120230717144639.pdf   17-07-2566  166  3
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565  doc120230331120132.pdf   31-03-2566  315  14
13   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566  doc120230331095014.pdf   30-03-2566  304  1
14   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัด ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก  doc120230320101910.pdf   20-03-2566  308  2
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง รายงานงบการเงินที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรอง สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2565  doc120230301104530.pdf   01-03-2566  340  
16   สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565  doc120230320102237.pdf   22-02-2566  302  7
17   ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2566  doc120230109150628.jpg doc220230109150628.jpg   09-01-2566  390  7
18   ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลังงาน  doc120230912151115.jpg   23-12-2565  21  4
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566  doc120221208131545.xls   08-12-2565  460  3
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำยลทุ่งกุลา เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร  doc120221208125930.pdf doc220221208125930.jpg   08-12-2565  498  5
21   ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566  doc120221130145550.pdf doc220221130145550.jpg   30-11-2565  478  2
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230621153825.pdf   29-11-2565  157  
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  doc120221116143948.pdf   16-11-2565  506  17
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  doc120221116143807.pdf   16-11-2565  489  7
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชน  doc120221118093257.pdf   12-11-2565  467  5
26   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  doc120221101100111.pdf   01-11-2565  506  3
27   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  doc120221101100021.pdf   01-11-2565  507  3
28   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (ตามเอกสารแนบ)  doc120221010134022.pdf   07-10-2565  568  19
29   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230621153736.pdf   01-08-2565  141  
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230621153651.pdf   24-03-2565  134  
31   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565  doc120230621153605.pdf   22-01-2565  142  
32   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2565  doc120230621153507.pdf   07-01-2565  143  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร 0-4455-8627

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.