ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา  
 
 
 
 
 สำนักปลัด
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพเศรษฐกิจ
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 
 
 
 โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 โครงสร้างข้อมูลผู้บริหารข้าราชการฝ่ายการเมืององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
 โครงสร้างข้อมูลผู้บริหารข้าราชการฝ่ายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
 แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา
  ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง
  ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายประจำ
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ฯ
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ประกาศเจตนารมย์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้่จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
  100.28.2.72    
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2567
 
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างคันดินหนองบ่อจวน (พร้อมวางท่อระบายน้ำ) บ้าน ตาเสือ หมู่ที่ ๗ ผิวทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร ฐาน ๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๒,๒๙๖ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.ทุ่งกุลา กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240523143151.pdf   21-05-2567  9  3
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. จากศาลา SML ไปทางบ้านนางศิริพร แก้วเกิด บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕๕๖ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตาม แบบ อบต.ทุ่งกุลา กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240520091414.pdf   02-05-2567  10  2
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางเสียน พรมเทศ ไปทาง บ้าน นายสุดใจ อังสนุ บ้านตานบ หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.ทุ่งกุลา กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240520091221.pdf   02-05-2567  8  
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. (ยกระดับถนน) จากบ้านนางนราภรณ์ สุภาพ ไปทางบ้านนางเจนจิรา จงใจรักษ์ บ้านตาฮะ หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. ไหล่ทาง ๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.ทุ่งกุลา กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240520091029.pdf   02-05-2567  8  
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญยาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2567 - มีนาคม 2567)  doc120240507104141.pdf   04-04-2567  12  2
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนน ดินลงหินคลุกจากนานาย บุญสุข อันมัย ไปทางห้วยหินแห่ บ้านบัวขาว หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.ทุ่งกุลา กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240306153548.pdf   01-03-2567  35  7
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากสี่แยกนานางสุพจน์ ถีนารม ไป ทางนานายเฉลา ศรีรัตน์ บ้านปอหมัน หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.ทุ่งกุลา กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240306153006.pdf   01-03-2567  27  2
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางคำพันธ์ พรรณสน ไปทางบ้าน นายนะ ปรากฏรัตน์ บ้านปอหมัน หมู่ที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทาง ๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.ทุ่งกุลา กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240306152749.pdf   01-03-2567  25  2
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240306160145.pdf   29-02-2567  23  1
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากหน้าหอประชุม (ต่อจากของเดิม) ไปทางหน้าห้องน้ำ อบต.ทุ่งกุลา หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240215154003.pdf   13-02-2567  31  7
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240129160417.pdf doc220240129160517.pdf doc320240129160517.pdf doc420240129160517.pdf doc520240129160517.pdf   11-01-2567  31  
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลาเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากนานายมอญ บุญยงค์ ไปทางนา นางสมสมัย บุญปก บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240129160322.pdf   09-01-2567  33  3
13   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากนานายประดิษฐ์ แข่งขัน ไปทาง นานายเรือน นามวงศา บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ ๖ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๖ ลบ.ม. พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240129160201.pdf   09-01-2567  35  3
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากนานายเหลื่อม ปรากฏรัตน์ ไป ทางนานางอ๊วะ สายทอง บ้านปอหมัน หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๘ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240129160050.pdf   09-01-2567  28  1
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนานายเหลือบ สิมมา ไปทางนา นายพอง โสมสุข บ้านเรียงพนม หมู่ที่ ๑๐ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240129155851.pdf   09-01-2567  32  
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนานางบุญเทียน แสวงสุข (เส้น หนองตาด) ไปทางนานายเบือน สร้อยใจ บ้านตาฮะ หมู่ที่ ๘ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๙ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240129153237.pdf   09-01-2567  29  
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนานายบุญมี สระแก้ว ไปทาง นานายศรีจันทร์ เพิ่มผล บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240129153026.pdf   09-01-2567  28  
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากโรงสูบน้ำ ไปทางศาลปู่ตาบ้านน้ำอ้อม บ้านตานบ หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๔๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗,๓๘๘ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240129152519.pdf   09-01-2567  33  
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนานางเรือง บุญทวี ไปทางนานาง แผงดา สีตา บ้านตาเสือ หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยว่า ๕,๕๖๐ ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๘ ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120240129152243.pdf   09-01-2567  28  
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญยาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566)  doc120240129145250.pdf   04-01-2567  27  1
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญยาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566)  doc120240129145114.pdf   02-10-2566  22  
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากนานายยัน แก้วสระคู ไปทางนานายพิรุณ พรหมบุตร บ้านตาฮะ หมู่ที่ 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 บล.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230721115517.pdf   19-07-2566  96  1
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากถนนสาย 214 ไปทางนานางเนือง ชมทอง บ้านปอหมัน หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 บล.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230721115248.pdf   19-07-2566  113  
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากนานางสำลี งามเลิศ ไปทางนานางวันนา ซ่อนกลิ่น บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,100 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 425.60 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230719094238.pdf   17-07-2566  118  
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก จากสามแยกนานายบุญสุข อันมัย ไปทางโนนสนาย บ้านบัวขาว หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230718160507.pdf   17-07-2566  142  
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากแยกทางเข้าหมู่บ้าน ไปทางนานางสายทอง จันทร์งาม บ้านตาเสือ หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230718155909.pdf   17-07-2566  123  1
27   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนานายเพชร สิทธิศรี ไปทางนานายมั่น สมานมิตร บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,625 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 325 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230713145355.pdf   12-07-2566  137  2
28   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนานายประวิทย์ นาคแสง ไปทางเขตตำบลพรมเทพ บ้านตาแอก หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   doc120230713150559.pdf   11-07-2566  134  
29   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากแยกสายตาคึม (โพนยาง) ไปทางสำนักสงฆ์ (โพนยาง) บ้านเรียงพนม หมู่ที่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 730 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร ปริมาตรดินคลุกไม่น้อยกว่า 233 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230712153908.pdf   11-07-2566  185  1
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากนายายทองขันธ์ นามโสม ไปทางหนองม้า บ้านตานบ หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 450 บล.ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230712161427.pdf   06-07-2566  142  
31   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.(ยกระดับถนน) จากหนองสำโรงไปทางบ้านนายเทียน ปรากฎรัตน์ บ้านปอหมัน หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 73 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 292 ตร.ม. ไหล่ทาง 0.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ทุ่งกุลา กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230712161207.pdf   06-07-2566  130  
32   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากถนนสายปอหมัน-โพนม่วง ไปทางนานางเนือง ชมทอง บ้านบัวขาว หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 508 ลบ.ม. อบต.ทุ่งกุลา ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230615113423.pdf   08-06-2566  165  1
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.จากบ้านนายเพียร ชมทอง ไปทางหนองกำปวงละ บ้านบัวขาว หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. ไหล่ทาง 0.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ทุ่งกุลากำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230615113211.pdf   02-06-2566  159  1
34   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายเคียม อินอิ่ม ไปทางบ้านนายสวัสดิ์ คำดำ บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 5 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. ไหล่ทาง 0.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ทุ่งกุลา กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230530145815.pdf   25-05-2566  218  
35   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากฉางข้าว ไปทางถนนลาดยาง บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 5 ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275 ตร.ม. ไหล่ทาง 0.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.ทุ่งกุลา กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230530145442.pdf   25-05-2566  210  3
36   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากถนนสายปอหมัน-โพนม่วง ไปทางนานางเนือง ชมทอง บ้านบัวขาว หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 508 ลบ.ม. อบต.ทุ่งกุลา ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230524155907.pdf   24-05-2566  230  3
37   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากถนนสายปอหมัน-โพนม่วง ไปทางนานางเนือง ชมทอง บ้านบัวขาว หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 508 ลบ.ม. อบต.ทุ่งกุลา ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230515105229.pdf   12-05-2566  237  2
38   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จากถนนสายปอหมัน-โพนม่วง ไปทางนานางเนือง ชมทอง บ้านบัวขาว หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 508 ลบ.ม. อบต.ทุ่งกุลา ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230615112902.pdf   11-05-2566  224  4
39   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8,9,10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น - หมู่ที่ 8 บ้านตาฮะ หมู่ที่ 9 บ้านตาแอก หมู่ที่ 10 บ้านเรียงพนม ตำบลทุ่งกุลา กว้าง 4-5 เมตร ยาว 3,340 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05-1เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230424115721.pdf   21-04-2566  254  3
40   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8,9,10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น - หมู่ที่ 8 บ้านตาฮะ หมู่ที่ 9 บ้านตาแอก หมู่ที่ 10 บ้านเรียงพนม ตำบลทุ่งกุลา กว้าง 4-5 เมตร ยาว 3,340 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05-1เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230327160845.pdf   27-03-2566  267  3
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต หมู่ที่ 8 ,9,10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น - หมู่ที่ 8 บ้านตาฮะ หมู่ที่ 9 บ้านตาแอก หมู่ที่่ 10 บ้านเรียงพนม ตำบลทุ่งกุลา กว้าง 4-5 เมตร ยาว 3,340 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.5 - 1 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230320103738.pdf   17-03-2566  288  
42   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต หมู่ที่ 8,9,10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น - หมู่ที่ 8 บ้านตาฮะ หมู่ที่ 9 บ้านตาแอก หมู่ที่ 10 บ้านเรียงพนม ต.ทุ่งกุลา กว้าง 4-5 เมตร ยาว 3,340 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,100 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.05-1 เมตร อบต.ทุ่งกุลา ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230316162819.pdf   16-03-2566  302  
43   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  doc120230224153307.pdf   23-02-2566  349  2
44   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกจากถนนสาย 4001 ไปทางนานางทองคำ มาเรือง บ้านตานบ หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1 ยาว 1,140 ม.) (ช่วงที่ 2 ยาว 450 ม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230221144836.pdf   20-02-2566  345  
45   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินจากร้านภูทรัพย์เซอร์วิส ถึงนานานยอุทัย ทีงาม บ้านปอหมัน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230221144606.pdf   20-02-2566  356  
46   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตาฮะ ไปทาง ร้านวัฒนพงษ์ค้าไม้ บ้านตาฮะ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230215110016.pdf   14-02-2566  370  2
47   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากถนนลาดยาง สาย 2081 ไปทาง สำนักสงฆ์ บ้านตาแอก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230215105849.pdf   14-02-2566  354  1
48   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด บ้านเรียงพนม หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120230215105650.pdf   14-02-2566  350  1
49   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230210112203.pdf   08-02-2566  357  36
50   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง  doc120230203162557.pdf   03-02-2566  359  4
51   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230123163511.pdf   23-01-2566  368  2
52   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230111155430.pdf   11-01-2566  400  
53   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  doc120230103145910.pdf   03-01-2566  396  2
54   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (over-ray) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221209122939.pdf   08-12-2565  502  2
55   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221130151212.pdf   25-11-2565  520  
56   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัดสระบัวแดงไปทางโรงเรียนบ้านปอหมัน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120221129090314.pdf   25-11-2565  527  1
57   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครืองดับเพลิง (สายดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221130151018.pdf   23-11-2565  511  
58   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร (แผงกั้นจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120221130150756.pdf   23-11-2565  519  
59   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัดสระบัวแดงไปทางโรงเรียนบ้านปอหมัน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221108153320.pdf   08-11-2565  562  
60   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัดสระบัวแดงไปทางโรงเรียนบ้านปอหมัน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120221102162742.pdf   01-11-2565  569  1
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร 0-4455-8627

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.